خدمات

پرلیت در دانه بندی ها و با دانسیته مورد درخواست مشتریان موجود می باشد:

1- دانه بندی فاین کوچکتر از 150 مش
2- دانه بندی 2/1 - 2/0 میلیمتر
3- دانه بندی 3 - 1 میلیمتر
4- دانه بندی 7 - 1 میلیمتر
5- دانه بندی بیشتر از 7 میلیمتر

بر اساس اندازه دانه بندی دانسیته از 45 کیلوگرم برمتر مکعب شروع و به حدود 200 کیلوگرم بر متر مکعب ختم می شود